Atsitinka, kad samdomam darbuotojui darbdavys sutartu laiku nesumoka darbo užmokesčio arba atostoginių. Jei nėra nesusipratimų arba techninių išmokėjimo klaidų, manoma, kad darbdavys nenori arba negali sumokėti.

Tolimesnė Jūsų veiksmų eiga, siekiant atgauti priklausančius išmokėjimus, priklausys nuo to, kodėl darbdavys nemoka.

Norėdami sužinoti kodėl negaunate darbo užmokesčio, turite kreiptis į darbdavį. Nepriklausomai nuo to, kokį atsakymą gausite, yra svarbu, kad laiku imtumėtės tolimesnių veiksmų. Delsdami rizikuojate prarasti teises, kurias Jums garantuoja valstybinis Garantinis fondas (norvegiškai: Lønnsgarantifondet).

Jei darbdavys nemoka darbo užmokesčio todėl, kad negali sumokėti, jo įmonei gali būti paskelbtas bankrotas. Kai darbdaviui bus iškelta bankroto byla, Jūs dėl darbo užmokesčio išmokėjimo galėsite kreiptis į valstybinį Garantinį fondą, kuris yra administruojamas NAV (Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos).

Tiek reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio, tiek reikalavimams dėl nesumokėtų atostoginių pateikti yra nustatyti tam tikri terminai. Jei pasyviai lauksite kol kas nors kitas iškels Jūsų darbdaviui bankroto bylą, rizikuojate, kad Jūsų reikalavimai pasens ir Jums nebepriklausys išmokėjimai iš Garantinio fondo. Todėl esate priverstas pasirūpinti, kad būtų iškelta bankroto byla. Išlaidos, susijusios su bankroto bylos iškėlimu, pavyzdžiui, žyminiai mokesčiai, advokato honoraras ir panašiai, bus apmokėtos Garantinio fondo.

Jei darbdavys pats pareiškia, jog jis yra nemokus, ir išsiunčia bankroto bylą į apygardos teismą, jums reikės atlikti kai kuriuos veiksmus.

Kai negaunate darbo užmokesčio: Reikalavimas

Jei Jums sutartu laiku nebuvo sumokėta alga, Jūs turite kaip įmanoma greičiau nusiųsti darbdaviui registruotą laišką (reikalavimą). Šiame laiške turi būti išdėstyta, ko Jūs reikalaujate, kokią sumą darbdavys yra Jums skolingas ir už kokį išdirbtą laiką. Duokite darbdaviui vieną savaitę sumokėti Jums skolingą sumą.

Kai darbdavys nesumoka po jam nusiųsto reikalavimo: Perspėjimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą

Praėjus keturioms savaitėms po to, kai nusiuntėte registruotą laišką su reikalavimu, Jūs turite parašyti paraginimą (perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą). Šį dokumentą darbdaviui turi paskelbti oficialus pareigūnas, žr. žemiau.

Įspėjimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą

  • Nurodykite anksčiau siųstą reikalavimą. Taip pat galite pakartotinai įrašyti sumą, kurią Jums yra skolingas darbdavys, už ką ir per kiek laiko tokia suma susikaupė.
  • Duokite darbdaviui dviejų savaičių terminą skolai sumokėti, skaičiuojant nuo įspėjimo datos.
  • Parašykite, kad „jei suma nebus sumokėta iki termino pabaigos, bus iškelta bankroto byla“.
  • Taip pat Jūs turite nurodyti, kad „paprastai, kai įmonė yra nemoki, jai yra iškeliama bankroto byla, ir, vadovaujantis bankroto įstatymo § 63 str., bankroto bylą galima iškelti tuomet, kai yra nesumokama po įspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą paskelbimo“.

Paskelbimas

Du įspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą egzempliorius turite nusiusti už tai atsakingam pareigūnui (Hovedstevnevitnet) toje savivaldybėje, kur yra registruota darbdavio įmonė. (Miestuose tokie pareigūnai turi atskirą biurą, o rajonuose tokias užduotis paprastai atlieka policija. Apie tai Jūs gausite smulkesnius paaiškinimus savivaldybės administracijoje.)

Pareigūnas/policininkas paskelbia darbdaviui perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą. Toks paskelbimas 2009 m. sausio 1 d. kainavo 430 kronų. Kai tai bus atlikta, Jūs gausite pranešimą.

Jei darbdavys vis dar nesumoka: Bankroto bylos iškėlimas

Kai po perspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą praeina nurodytas dviejų savaičių terminas, Jūs turite teismui siųsti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Turi būti siunčiami penki pareiškimo egzemplioriai, ir jie turi pasiekti teismą per dvi savaites pasibaigus pranešime nurodytam terminui. Jei Jūs lauksite ilgiau, pranešimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą turės būti paskelbtas iš naujo.

Yra svarbu, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų formaliai teisingai atliktas.
Atkreipkite dėmesį, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pateiktas raštu, norvegų kalba.

Bankroto byla turi būti išsiųsta paštu, byloje turi būti:

  • ieškovo (Jūsų paties) ir atsakovo (darbdavio) vardai, pavardės ir adresai;
  • darbdavio įmonės kodas (yra nurodytas įmonės pažymėjime, žr. žemiau);
  • pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindas, tai yra ta suma, kurią Jums yra skolingas darbdavys, laikas, už kurį Jums nebuvo sumokėta ir kas nebuvo sumokėta (alga, atostoginiai arba panašiai);
  • prašymas iškelti atsakovui bankroto bylą;
  • dokumentai, patvirtinantys, kad Jūs esate įdarbintas/turite darbinius santykius su atsakovu (Pridėkite įmonės pažymėjimo, reikalavimo laiško ir pranešimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą kopijas.);
  • parašas.

Penki tokie egzemplioriai turi būti nusiųsti pirmos instancijos teismui (Tingrett) toje savivaldybėje, kurioje yra darbdavio įmonė.

Jei darbdavys yra fizinis asmuo arba turi savo asmeninę įmonę, turite nusiųsti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui toje savivaldybėje, kur darbdavys gyvena. Kokia tai savivaldybė, Jūs galite sužinoti Registrų centre (Brønnøysundregistrene). Paprašykite, kad Jums atsiųstų ir įmonės pažymėjimą, kurį Jūs pridėsite prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Toks pažymėjimas 2009 m. sausio 1 d. kainavo 150 kronų.

Daugiau apie Brønnøysundregistrene galite sužinoti čia (brreg.no)

Tuo pačiu metu, kai siunčiate pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turite paprašyti teismo padaryti Jums išimtį ir nereikalauti pateikti garantijos dėl bankroto kėlimo išlaidų padengimo. Jūs galite pridėti prie prašymo Garantinio fondo anketą A, kuri, jei yra teisingai užpildyta, suteiks teismui daug naudingos informacijos, reikalingos priimant sprendimą ar atleisti Jus nuo šios garantijos, ar ne. Kai teismas nagrinės Jūsų pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, Jūs turėsite atvykti į teismo posėdį ir duoti parodymus.

Svarbu, kad veiktumėte greitai, nes tai padės užtikrinti Jūsų teises dėl darbo užmokesčio garantijos. Kadangi išreikalavimo procesas gali būti komplikuotas ir yra keliami griežti reikalavimai tam, kaip Jūs turite elgtis iškeldamas bankroto bylą, gali būti naudinga pavesti visą šį darbą savo patikėtiniui (advokatui). Jūsų išlaidas advokatui tokiu atveju padengs Garantinis fondas.

Atlyginimas

Paprastai darbo užmokestis Norvegijoje nėra reguliuojamas įstatymu. Todėl nėra jokio įstatyme numatyto minimalaus darbo užmokesčio. Yra labai svarbu, kad darbo užmokesčio klausimas būtų aptariamas atskiro darbuotojo darbo sutartyje.

Statybos, laivų statybos ir remonto darbai, valymo darbai, žemės ūkio ir sodininkystės darbai yra išimtis iš šios pagrindinės taisyklės. Šiose šakose yra pasirašytos visiems žinomos kolektyvinės darbo sutartys, kuriose, šalia kitų dalykų, yra reguliuojamas darbuotojų darbo užmokestis, nustatant minimalius darbo užmokesčio įkainius.

Daugelis verslo šakų nėra pasirašę jokių kolektyvinių darbo sutarčių. Kolektyvinės darbo sutartys yra sutartys apie darbo užmokestį ir kitas teises tarp darbuotojų ir darbdavių organizacijų. Jei Jūs dirbate verslo šakoje, kuri yra pasirašiusi kolektyvinę darbo sutartį, Jūs, kaip darbuotojas, taip pat privalote laikytis tos sutarties.

Norėdami sužinoti daugiau apie kolektyvines darbo sutartis, kurios reguliuoja darbinius santykius Jūsų darbo vietoje, kreipkitės į darbdavį arba darbuotojų atstovą (patikėtinį).

Norvegijos Darbo inspekcijos vaidmuo

 Darbo inspekcija gali patarti, kaip elgtis negaunant darbo užmokesčio arba atostoginių, suteikti informaciją apie darbo užmokesčio išmokėjimo, viršvalandžių apmokėjimo ir atostoginių apskaičiavimo taisykles.

Kai darbdavys nenori sumokėti 

 Išsiųskite registruotą laišką darbdaviui, kuriame jūs išreiškiate pretenziją bei prašymą sumokėti jums per trumpą laikotarpį, pvz., nuo 7 iki 10 dienų. Informuokite savo (buvusį) darbdavį, kad užsiimsite šiuo klausimu, jeigu jums nebus sumokėta per pretenzijoje nurodytą terminą.

 Jeigu darbdavys nesumoka laiku, jūs galite kreiptis į savivaldybės, kurioje randasi jūsų darbdavys Taikinimo valdybą. Ši institucija padės jums parašyti skundą. Tada bus surengtas taikinimo susirinkimas. Byla gali būti išspręsta atsiskaitymu arba per teismą.

Jeigu byla bus perduota į teismą, jūs turėtumėte siekti teisinės konsultacijos, kad būtų įvertintas galimas teismo procesas.

Jeigu Taikinimo valdybos procesas baigiasi susitarimu, bet jūsų darbdavys vis dar nesumoka, turite išsiųsti bylos vykdymo institucijoms.